Надлежности министарства

У области туризма надлежности министарства су:

– стратегија и политика развоја туризма
– интегрално планирање развоја туризма и компламентарних делатности
– развој, проглашење и одрживо коришћење туристичког простора и туристичких дестинација од значаја за туризам
– категоризација туристичких места
– спровођење подстицајних мера и обезбеђивање материјалних и других услова за подстицање развоја туризма
– промоција туризма у земљи и иностранству
– таксе, накнаде и пенали у туризму
– имовинско-правни послови у туризму
– унапређење система вредности и конкурентности туристичких производа
– истраживање туристичког тржишта и развој туристичког информационог система
– услови и начин обављања делатности туристичких агенција
– угоститељска делатност
– наутичка делатност
– ловно-туристичка делатност
– пружање услуга у туризму
– уређење, одржавање и опремање јавног скијалишта и пружање услуга на скијалишту
– уређење, одржавање, опремање и пружање услуга у бањама, тематским парковима и јавним купалиштима
– инспекцијски надзор у области туризма