Предлог за проглашење Туристичког простора „Врдникˮ обухвата подручје које се налази на територији општине Ириг и обухвата парцеле дела катастарскe општинe Врдник. Део Туристичког простора ,,Врдник” налази се у границама Националног парка Фрушка гора.

Јавни увид у Предлог за проглашење Туристичког простора „Врдникˮ одржаће се у трајању од 30 дана од дана објављивања позива за јавни увид у дневним листовима.

Предлог за проглашење туристичког простора „Врдникˮ биће изложен на јавни увид сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова у згради Министарства туризма и омладине, улица Омладинских бригада број 1, 11070 Нови Београд, канцеларија број 196 (у даљем тексту: министарство).    

Истовремено, Предлог за проглашење туристичког простора „Врдникˮ биће објављен и на интернет страници министарства.

Физичка и правна лица примедбе на Предлог за проглашење туристичког простора „Врдникˮ, могу доставити у писаној форми министарству, у току трајања јавног увида.

Комисија за јавни увид, коју формира министарство, саставља извештај који садржи податке о извршеном јавном увиду са свим примедбама и ставовима по свакој примедби.

Извештај о извршеном јавном увиду саставни је део Предлога за проглашење туристичког простора „Врдникˮ.